مبدل DC/DC SFA500

مبدل SFA500 يک مبدل DC/DC است که در آن از تکنولوژی کليدزني نرم با هدف افزايش چگالي توان، کاهش تلفات و تداخلات الکترومغناطيسي استفاده شده است.