درایو ترکشن SFA-TR-100

ک مبدل DC/DC است که برای تغذیه و کنترل موتورهای ترکشن در قطارهای شهری تهران طراحی شده است.