جبران ساز استاتیک SFA-SC-100

یک مبدل DC/AC است که توان راکتیو را به صورت کنترل شده به شبکه تزریق می کند.